ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)

Η εταιρία «SKG CARS Α.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, 57001, (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρία»), δραστηριοποιείται, με τους διακριτικούς τίτλους «SKG Rent A Car» και «SKG Rent a MotoScooter», στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης πάντος τύπου οχημάτων.

Στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω των ιστοτόπων μας (www.skgrentacar.com, www.skgrentamotoscooter.com) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, βάσει της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αναγράφεται παρακάτω.

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των ιστοτόπων μας, προκειμένου να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο από την ίδια όσο και από τους υποδικαιοδόχους αυτής ανά την ελληνική επικράτεια.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  • Στοιχεία ταυτοπροσωπείας: Επώνυμο, Όνομα, Ημ. Γέννησης, Ταχυδρομική διεύθυνση κ.ο.κ.
  • Στοιχεία ταυτοπροσωπείας 2ου οδηγού (εφόσον αυτός ζητηθεί για την ενοικίαση)
  • Στοιχεία διπλώματος οδήγησης
  • Στοιχεία πληρωμής: Αριθμός λογαριασμού, αριθμός κάρτας κ.ο.κ.
  • Δεδομένα που συλλέγονται κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας (βλ. Πολιτική Cookies)
2. Για ποιο σκοπό επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ενδεικτικά για:
Α. την αξιολόγηση του αιτήματός σας αφενός για την υποβολή προσφοράς και αφετέρου για την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.
Β. τη διαχείριση της μίσθωσης του οχήματος που επιλέξατε, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εκτέλεση της σύμβασης, την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν σας παρασχέθηκαν, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών.
Γ. τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Δ. την αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας,
Ε. την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας,

3. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:
– Τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
– Τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,
– Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους υπαλλήλους μας, στο δίκτυο υποδικαιοδόχων μας, στους αντιπροσώπους και στους μεσάζοντές μας που είναι εξουσιοδοτημένοι να σας παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και σε θυγατρικές/συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, και συγκεκριμένα:

– Στον σχετικό υποδικαιοδόχο μας ή άλλο δικαιοδόχο SKG Cars που τυχόν εκτελεί την υπηρεσία ενοικίασης προς εσάς.

– Στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Η Εταιρία λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

– Να τηρούν εχεμύθεια,
– Να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
– Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
– Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

5. Πότε διαγράφονται τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε για έως και για 5 έτη από τη λήξη της σχετικής ενοικίασης τα Δεδομένα που μας δώσατε για την Διαχείριση της κράτησης και της σύμβασης ενοικίασής σας μέσω μίας κεντρικής μηχανής κρατήσεων, ιδίως για:

– τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την οργάνωση της κράτησής σας•
– την κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στον ενδιαφερόμενο υποδικαιοδόχο μας ή άλλο δικαιοδόχο SKG Cars που παρέχει την υπηρεσία.

– τη διαχείριση της πληρωμής σας.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του.

Η πολιτική που ακολουθούμε για τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.

6. Δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που επιτρέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορείτε:

– να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-να ζητήσετε τη διόρθωση, ενημέρωση και διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διευκρινίζοντας ότι η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν: (α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, (β) αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (γ) αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, (δ) αν έχει διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, (ε) αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια από τις νομικές μας υποχρεώσεις.

– να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς εμπορικών ερευνών.

– να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα όταν:
α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,
β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους και αντ’ αυτού ζητάτε να περιοριστεί η χρήση τους•
γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ενόσω ελέγχουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκουμε υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

– να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, οπότε και θα παύσουμε την επεξεργασία αυτών, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων, ελευθεριών σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων.

– να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία εφόσον αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας επιστολή – αίτηση στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (SKG Rent a Car, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας,57001, Θεσσαλονικη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της [email protected] με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος».

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας αναφέροντας με σαφήνεια το επώνυμό σας, το όνομα, τον αναγνωριστικό αριθμό κράτησης και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία που μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όπως ο τόπος και η ημερομηνία της τελευταίας σας ενοικίασης οχήματος). Πρέπει επίσης να μας δώσετε τη διεύθυνση e-mail ή την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα θέλατε να σας σταλεί η απάντηση.

8. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

9. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νσηΚηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπο μας την επικαιροποίηση της παρούσας, και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 06/07/2023

Call Now Button